BEST START POPRAD

Venujeme sa vzdelávaniu detí – začíname programami pre rodičov s batoľatami až po dospievajúcu mládež.

Najlepší štart pre vaše dieťa

Používame medzinárodné licencované programy a inovatívne autorské programy v oblasti vyučovania angličtiny, programom zameraným na zdravý psychomotorický rozvoj najmladších detí, zážitkovým hrám a hudobným programom. Máme certifikovaných lektorov.

Pre deti od 6 mesiacov do 4 rokov

Pôvodný, slovenský hudobno-vzdelávací program “Krtkova zázračná muzika”

Ukážková hodina ZADARMO

Kontaktujte nás a dohodneme si termín. Môžete využiť náš formulár alebo nám zavolajte priamo.

Cez hudbu a hry Sonyta Music rozvíja:

  • podporovanie celostného osobnostného rozvoja dieťaťa a pripravenie dieťaťa pre úspešný štart v MŠ,
  • aktivizovanie a motivovanie dieťaťa, rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
  • rozvíjanie tvorivosti, predstáv a fantázie, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie,
  • podchytenie záujmu dieťaťa o hudbu a hudobné činnosti, klásť základy hudobnosti,
  • systematické rozvíjanie hudobnosti, zameranie sa na vytváranie schopností, zručností a návykov potrebných na vnímanie
  • prežívanie a chápanie umenia, získavanie predpokladov na vlastnú hudobno-estetickú činnosť a postupné osvojovanie si súboru základných hodnôt ľudovej a umelej hudobnej tvorby, rozvoj rytmického cítenia, hudobných schopností, aktívneho spevu
  • sm4
  • sm1
  • sm2
  • sm3

Ako prebieha hodina?

Každá hodina má svoju štruktúru: od privítania, cez „rozcvičku“ (hlasové, rytmické a dychové cvičenie), opakovanie starej látky, novú látku spojenú s prácou v našom zošite, aktívnym počúvaním hudby známych klasikov,filmovej hudby či hudby rôznych hudobných žánrov, detskými a ľudovými piesňami, až po záverečné rozlúčenie.

O Sonyta Music

Hodiny navštevujú už detičky v sprievode rodiča, ktorý sa aktívne zapája do všetkých činností. Hodina má svoju štruktúru a “učebná látka ” je zoradená do tém. Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekov s rodičom, hrou na telo, fitloptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaní klasickej hudby najznámejších skladateľov. Detičky získavajú pozitívny vzťah k hudbe rôznych žánrov. Rozmanitými aktivitami napomáhame rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnosť rodičov napomáha adaptácii dieťaťa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu. Program je vynikajúcou prípravou dieťaťa pre úspešný vstup do materskej školy.

Autorkou programu pre najmenších je Mgr. Soňa Kopčanová. Z autorskej dielne Soňa Kopčanová – Pavol Janíček – Dušan Slobodník vzniklo zatiaľ 35 nových, slovenských pesničiek pre deti, ktoré sú základom programu. Piesne sú chránené autorským právom a registrované v ochrannom zväze SOZA a SLOVGRAM.

Oznamy a novinky

Prídite sa pozrieť na ukážkové hodiny zdarma! Nájdete nás v priestoroch centra Helen Doron na Námestí sv. Egídia 26/61 (vedľa cukrárne Balkán). Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez formulár dole.

Tešíme sa na vás